Lingua TranslationsEnglishNederlandsOnze klanten

ONZE KLANTEN  

 

kamagra forum kamagra 100mg oral jelly australia levitra comprimidos kamagra sobres levitra online uk viagra reseptin hankkiminen viagra en ligne buy kamagra uk cialis rezeptfrei cialis pills for sale uk cialis i norge cialis hinta viron apteekissa levitra virkning viagra tablets australia

Algemene voorwaarden

  

Klanten

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bevestigde opdrachten van Lingua Translations, zowel via e-mail, fax, schriftelijk, als telefonisch, op de uitvoering van deze opdrachten en de oplevering. Hiertoe wordt elke vorm van zakelijke communicatie (e-mails, faxen, telefoongesprekken, etc.) zorgvuldig door Lingua Translations bewaard, zodanig dat een betere dienstverlening kan worden gegarandeerd. en eventuele misverstanden kunnen worden vermeden. Van deze bepalingen kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Wanneer tegenstrijdigheid bestaat met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of de leverancier, hebben deze bepalingen voorrang. Door het aanvaarden van onderhavige verkoop en leveringsvoorwaarden verzaakt de opdrachtgever of leverancier uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden die bijgevolg niet tegenstelbaar zijn. Een mogelijk tegenstrijdigheid in één (of meerdere) artikel(s) in deze algemene voorwaarden stelt het geheel niet nietig. 

 

2. Alle facturen van Lingua Translations zijn contant betaalbaar. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is. In geval van niet betaling is de schuldenaar gebonden gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding verschuldigd wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 1,5% per maand op het factuurbedrag inclusief BTW en een schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van 30 euro, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningkosten zijn ten laste van de koper.

  

3. De leveringstermijn van een vertaalopdracht gaat in vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de definitieve bevestiging heeft gegeven. De oplevering gebeurt zo snel mogelijk conform de afgesproken leveringstermijn, doch dit is slechts indicatief. Geen enkele vertraging in de oplevering kan aanleiding geven tot een korting of tot betaling van een schadevergoeding.

 

4. Lingua Translations is enkel aansprakelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken, voor niet-uitgevoerde opdrachten is de aansprakelijkheid dan ook niet van toepassing. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van Lingua Translations voor de uitgevoerde werken steeds beperkt zijn tot het overeengekomen contractbedrag. Lingua Translations kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens (deze opsomming is niet limitatief). Het vertaalbureau is tevens niet aansprakelijk wanneer de vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan overmacht in de breedste zin des woords:

- Onopzettelijke vertragingen die te wijten zijn aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, laattijdige levering door derden in de breedste zin des woords;

- De beschadiging of het verlies van de brontekst of van de vertaling tijdens de zending door ons of door de personen aan wie we dergelijke opdracht hebben gegeven;

- Fouten in de vertaling die niet opzettelijk zijn gemaakt door ons of door onze medewerkers die de te vertalen tekst krijgen;

- Fouten in de brontekst of wijzigingen achteraf in de vertaling die zonder onze toestemming worden aangebracht;

 

5. Klachten zijn slechts geldig indien ze aangetekend worden geformuleerd binnen 3 kalenderdagen na de geleverde prestatie. Het vertaalbureau tracht in samenspraak met de opdrachtgever goede vertaal- of tolkdiensten te leveren. Echter indien er door de opdrachtgever geen database, lexicon of voorbereidingsmateriaal wordt geleverd, zal elke klacht omtrent de kwaliteit van de opdracht als nietig worden beschouwd en zal het vertaalbureau trachten de opdracht zo goed mogelijk te verrichten conform het beschikbare materiaal in huis. Eventuele noodzakelijke verbeteringen achteraf worden, binnen een redelijke termijn door de opdrachtgever, maar zonder aanspraak op een korting of schadevergoeding, uitgevoerd. Indien de opdrachtgever zelf de wijzigingen aan de vertaling wenst uit te voeren, is dit volledig op eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en vervalt dan ook de plicht van het vertaalbureau om de vertaling kosteloos aan te passen.

 

6. Het vertaalbureau is niet verantwoordelijk voor de lay-out van vertalingen: het behoort tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij/zij de vertaalde teksten heeft ontvangen, om de lay-out in het doeltaaldocument te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren.

 

7. Bij technische vertalingen of bij vertalingen met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen enz. (zoals bij technische fiches, datasheets, veiligheidsfiches, analysedocumenten, enz.) behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij/zij de vertaalde teksten heeft ontvangen, om alle cijfers en data in het doeltaaldocument te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren. Het vertaalbureau is aldus niet aansprakelijk wanneer dergelijke vertalingen in druk gaan of als basis worden gebruikt voor bvb. bindende contracten, etc.

 

8. De eindverantwoordelijkheid en risico van de afgeleverde vertaling valt ten laste van de opdrachtgever, daarom is het vertaalbureau niet aansprakelijk wanneer vertalingen in druk gaan, als basis worden gebruikt voor bvb. bindende contracten, etc.

 

9. De opdrachtgever wordt geacht te handelen in de hoedanigheid van de auteur van de te vertalen tekst (art. 12 wet d.d. 22.3.1986 op het auteursrecht). De vertaler heeft het auteursrecht op de vertaling. Het gebruik ervan in welke vorm en met welke middelen ook – zelfs gedeeltelijk – mag slechts mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler gebeuren.

 

10. Als vertaalbureau verbinden wij ons ertoe het beroepsgeheim te bewaren. Dit betreft de geheimhouding van de opdrachtgever, van de brontekst en de vertaling zelf.

 

11. Bij annulatie/contractbreuk verbindt de klant zich ertoe volgende forfaitaire onkosten en/of schadevergoedingen te betalen:

- 50 % van de overeengekomen prijs na de totstandkoming van de overeenkomst + de eventuele reeds gedane kosten zoals hotel- en transportreserveringen, legalisaties, etc.

- 80 % van de overeengekomen prijs bij annulering vanaf 1 week voor de prestatie + de eventuele reeds gedane kosten zoals hotel- en transportreserveringen, legalisaties, etc.

12. Diefstal of beschadiging van het geleverde tolkmateriaal van de opbouw tot de afbraak van de installatie, vallen volledig ten laste van de klant.

13. Lingua Translations hanteert standaardprijzen van € 0,10 per bronwoord. Hierop kunnen supplementen of kortingen worden toegepast. Deze supplementen of kortingen worden duidelijk voor aanvang van een project vermeld, echter kan van deze standaardprijs niet worden afgeweken. Het finale factuurbedrag wordt altijd op het einde berekend. De vermelde prijzen in de offertes zijn dus indicatief en altijd exclusief btw.

 

14. In geval van procedure betaalt de schuldenaar, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, een minimumvergoeding van € 350 voor de inningkosten voor achterstallige bedragen.

 

15. Bij laattijdige betaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van volgende opdrachten en verdere leveringen op te schorten tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald.

 

16. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

 

 

Leveranciers

 

Om de kwaliteit en de efficiëntie van het vertaal- en tolkwerk van Lingua Translations te garanderen, onderschrijven beide partijen deze “Algemene Voorwaarden” met daarin de algemene voorwaarden en richtlijnen. Deze “Algemene Voorwaarden” maakt inherent deel uit van de vertaalovereenkomst, is van toepassing van zodra een vertaalovereenkomst tot stand is gekomen tussen Lingua Translations en de leverancier, is bindend voor alle partijen en zal behoudens andersluidende afspraken ook alle toekomstige vertaalopdrachten beheersen. Gebeurlijke factuurvoorwaarden van de leverancier zullen als onbestaande beschouwd worden en hebben tussen partijen geen uitwerking. Tevens kunnen deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling op elk ogenblik door Lingua Translations worden gewijzigd.

Bij niet-naleving van de contractuele verplichtingen door de leverancier, kan Lingua Translations de overeenkomst als verbroken ten laste van de leverancier beschouwen. Na de leverancier hiervoor per gewone post, e-mail of fax schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, is Lingua Translations ontheven van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de leverancier.

 

1. INHOUD, KWALITEIT & CONFIDENTIALITEIT

 

De uiteindelijke kwaliteit van de vertaling primeert. De leverancier verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een optimaal resultaat te bereiken en dient hiertoe al zijn intellectuele mogelijkheden en technische middelen te benutten.

Als de leverancier deze kwaliteit niet kan verzekeren, dient hij dit tijdig aan Lingua Translations te melden. Hiervoor verwijzen we naar de deadlineafspraken op de volgende pagina.

De vertaling dient zo volledig mogelijk te zijn. Indien ze toch nog twijfels bevat in verband met de juiste terminologie, de correcte interpretatie of de leesbaarheid van bepaalde woorden of tekstfragmenten, dient het woord of de constructie aangeduid te worden met behulp van een markeerstift. Er kan desgevallend een opmerking toegevoegd worden over de aard van de vraag of opmerking. Er dient steeds uitdrukkelijk in de begeleidende mail waarbij de vertaling wordt overgemaakt gemeld te worden dat de vertaalproblemen in de tekst werden aangeduid. Indien zou blijken dat de geleverde vertalingen onjuistheden of onvolledigheden zouden bevatten, zal de leverancier gehouden zijn tot vergoeding van Lingua Translations voor de door Lingua Translations te leveren prestaties om de fouten recht te zetten, alsook tot vergoeding van de gebeurlijk door de klant gevorderde schadevergoedingen.

In geval van problemen in verband met de terminologie of leesbaarheid, dient dit onmiddellijk meegedeeld te worden aan Lingua Translations.

De documentatie en het referentiemateriaal die eventueel door Lingua Translations ter beschikking van de leverancier worden gesteld, moeten consequent worden gebruikt.

De lay-out van de brontekst dient te worden gerespecteerd, tenzij anders overeengekomen. Als de leverancier van Lingua Translations een digitaal bestand ontvangt, is het zodoende aangewezen de brontekst te overschrijven.

De leverancier moet ook het confidentiële karakter van elke opdracht in acht nemen. Opdrachten kunnen gevoelige informatie bevatten en mogen daarom nooit aan derden worden gegeven. Tevens mogen woordenlijsten of ander hulpmateriaal verschaft door Lingua Translations om opdrachten tot een goed einde te brengen, enkel gebruikt worden voor de desbetreffende opdracht en moeten daarna worden verwijderd. Indien dit niet gebeurt zal een schadevergoeding worden geëist.

De leverancier dient in twee fases te werken: een eerste fase waarin hij zijn vertaling maakt en waarbij de

nadruk ligt op de inhoudelijke juistheid ervan; een tweede fase waarin hij zich concentreert op te taalkundige juistheid en vlotheid van de vertaling.

 

2. DEADLINES

 

Lingua Translations heeft ten aanzien van zijn klanten bepaalde deadlines te respecteren. De leverancier is dan ook gebonden door de met Lingua Translations afgesproken deadline.

Van deze deadline kan enkel in onderling akkoord worden afgeweken op voorwaarde dat de leverancier op schriftelijke wijze binnen de hierna bepaalde termijn om een verlenging van de deadline vraagt:

0 – 2500 woorden             uiterlijk 2 uur voor de overeengekomen deadline

2500 – 5000 woorden        uiterlijk 4 uur voor de overeengekomen deadline

5000 – 7500 woorden        uiterlijk 6 uur voor de overeengekomen deadline

7500 – 10.000 woorden     uiterlijk 8 uur voor de overeengekomen deadline (1 werkdag)

> 10.000 woorden             uiterlijk 16 uur voor de overeengekomen deadline (2 werkdagen)

Bij niet-nakoming van de overeengekomen deadline en bij uitzondering van andersluidend akkoord involgens de voorgaande paragraaf, verbindt de leverancier zich ertoe – teneinde het tijdverlies te compenseren – de volgende forfaitaire vergoeding aan Lingua Translations te betalen:

 

0 – 2500 woorden:                   

1 – 2 uur te laat                                  25 % korting

2 – 4 uur te laat                                  40 % korting

4 – 8 uur te laat                                  60 % korting

8 – 16 uur te laat                                75 % korting

2500 – 5000 woorden:            

1 – 2 uur te laat                                  15 % korting

2 – 4 uur te laat                                  25 % korting

4 – 8 uur te laat                                  35 % korting

8 – 16 uur te laat                                60 % korting

5000 – 7500 woorden:            

1 – 2 uur te laat                                  10 % korting

2 – 4 uur te laat                                  15 % korting

4 – 8 uur te laat                                  30 % korting

8 – 16 uur te laat                                 50 % korting

7500 – 10.000 woorden:         

1 – 2 uur te laat                                  5 % korting

2 – 4 uur te laat                                  10 % korting

4 – 8 uur te laat                                  20 % korting

8 – 16 uur te laat                                30 % korting

> 10.000 woorden                               

1 – 2 uur te laat                                  1 % korting

2 – 4 uur te laat                                  3 % korting

4 – 8 uur te laat                                  10 % korting

8 – 16 uur te laat                                25 % korting

  

Deze vergoeding is automatisch en van rechtswege verschuldigd, zonder ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de overeengekomen deadline.

Deze forfaitaire vergoeding dekt uitsluitend de potentieel voorzienbare schade in hoofde van Lingua Translations en doet geen afbreuk aan het recht van deze laatste om van de leverancier vrijwaring te vragen voor de aanspraken die gebeurlijk door de klant van Lingua Translations geformuleerd zouden worden.

 

3. TAALKUNDIGE KWALITEIT

 

De vertaling moet voldoen aan alle grammaticale en stilistische vereisten van de doeltaal. Ze moet een natuurlijk overkomende tekst zijn, waar de brontaal niet meer in doorschemert. Iedere vertaling moet voldoen aan de basisrichtlijnen op het vlak van grammatica.

De vertaler dient in twee fases te werken: een eerste fase waarin hij zijn vertaling maakt en waarbij de nadruk ligt op de inhoudelijke juistheid ervan; een tweede fase waarin hij zich concentreert op te taalkundige juistheid en vlotheid van de vertaling. Voor inlevering van de vertaling, is het verplicht dat de vertaling wordt nagelezen en dat hierop de spellingscontrole wordt toegepast.

 

4. KLANTENCLAUSULE

 

Alle communicatie dient verplicht via Lingua Translations te verlopen, in dit opzicht mag de vertaler op geen enkele wijze (e-mail, telefoon, fax, etc.) de klanten van Lingua Translations, noch in het heden noch in de toekomst contacteren, noch voor commerciële noch voor andere doeleinden, behalve indien dit schriftelijk wordt toegelaten door Lingua Translations. Indien dit toch wordt gedaan, dan verkrijgt Lingua Translations het recht om een schadevergoeding vragen van 5000 euro.

 

5. PRAKTISCHE PROCEDURE & FACTURATIE

 

Het opdrachtnummer moet worden vermeld, gevolgd door de originele bestandsnaam en de doeltaal. Lingua Translations zal de opdrachten bevestigen via mail. Deze mail geldt dan als een officiële bevestiging van de vertaalopdracht. De facturen dienen per e-mail verstuurd te worden. Lingua Translations behoudt zich het recht voor de factuur te betalen die als gevolg van nalatigheid verstuurd wordt 3 maanden na de beëindiging van de opdracht. Facturen dienen dus verplicht binnen de 3 maanden na beëindiging van de opdracht Lingua Translations te bereiken.

Partijen hanteren een woordtarief in de brontaal. Facturen met vermelding van prijzen in de doeltaal of prijzen per vertaalde regel worden niet aanvaard. Indien de berekening van de leverancier niet overeenkomt met de berekening door Lingua Translations, zal de leverancier dit per e-mail melden aan de vertaalafdeling

Er dient één factuur per opdracht te worden overgemaakt en dit uiterlijk op de laatste werkdag van de maand. Lingua Translations zal desgevallend de betaling binnen de 60 dagen uitvoeren. Echter behoudt Lingua Translations het recht om hiervan af te wijken, indien de leverancier zich niet houdt aan de afspraken inzake kwaliteit en levertermijn. Tevens is voor de betaling niet de factuurdatum relevant, maar de datum van verzending/ontvangst van de factuur door Lingua Translations. Dus de betalingstermijn begint pas te lopen na ontvangst van de factuur door Lingua Translations.

 

De factuur maakt, op straffe van niet-aanvaarding, melding van:

- de referentie die Lingua Translations aan de vertaalopdracht heeft toegekend

- het aantal woorden per opdracht

- de overeengekomen eenheidsprijs per woord

- totale prijs van de vertaling

 

Bij gebreke aan de involgens deze overeenkomst vereiste vermeldingen, behoudt Lingua Translations zich het recht voor de factuur niet te betalen. Lingua Translations kan in geen geval gehouden zijn tot verwijlintresten ingevolge laattijdige betaling te wijten aan de niet-naleving van onderhavige overeenkomst door de leverancier.


Vertaalbureau Lingua Translations: conferentiemateriaal, tolken, technische, beëdigde en zakelijke vertalingen. Nederlands, Engels, Frans, Chinees, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Hongaars, Turks, Arabisch, Farsi, Hebreeuws, Bulgaars, Roemeens, Sloveens, Servisch, Kroatisch, Albanees, Portugees, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Grieks, Tsjechisch, Marokkaans, Berbers, Est, Urdu,...
 

CONTACT

 

LINGUA TRANSLATIONS

Winkelstraat 58, 2890 Sint-Amands
BELGIUM

Kamagra Oral Jelly 100mg Slimex Comprare Viagra Gold Viagra Generico Levitra Jelly online Super Kamagra Viagra Generika Сialis Comprare Cialis Soft Super Kamagra Tadacip 20mg kaufen Lida daidaihua Viagra poppers Comprare Levitra Professional Lida Daidaihua Comprare Tadalis SX Viagra Original Tadapox Tadalis SX 20mg Lida daidaihua Sildalis 120mg Cialis Soft Comprare Viagra Jelly Comprare Cialis Cialis Preis
Mob        +32 (0) 477 574855
Fax        +32 (0) 52 336989
E-Mail info@linguatranslations.be
Website http://www.linguatranslations.be  
VAT BE0830.942.679
Bank no 652-8151201-82
kamagra prezzo kamagra 100 levitra sans ordonnance cialis preise levitra 20 cialis generika levitra generika viagra femme kamagra pas cher kamagra gel acheter cialis cialis generika kamagra prix viagra generico kamagra bestellen kamagra bestellen levitra kopen cialis prix cialis kaufen kamagra gel